بازدید مقامات ارشد شرکت SAREL ایتالیا از خط تولید این شرکت

شرکت صنایع برق مدرن نیرو با هدف تعامل دانش فنی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، از سالها پیش ارتباط خود را با شرکتهای معتبر آسیایی و اروپایی جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز و تبادل تکنولوژی آغاز نموده است.
لذا با عنایت به این موضوع با همکاری نماینده رسمی سارل در ایران جلسه ای با حضور مقامات ارشد شرکت SAREL ایتالیا شامل مدیر عامل و مدیر واحد فروش در تاریخ 1390/3/9 در محل کارخانه این شرکت برگزار گردید و پس از بازدید از محصولات تولیدی این شرکت، طرفین به ارائه نقطه نظرات کارشناسی خود و ایجاد زمینه همکاری های فنی پرداختند.