بازدید مدیر فروش شرکت FANOX اسپانیا

شرکت صنایع برق مدرن نیرو با هدف تعامل دانش فنی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، از سالها پیش ارتباط خود را با شرکتهای معتبر آسیایی و اروپایی جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز و تبادل تکنولوژی آغاز نموده است.
لذا با عنایت به این موضوع مدیر فروش شرکت FANOX اسپانیا در تاریخ 1389/11/14 به کارخانه این شرکت دعوت و پس از بازدید از محصولات تولیدی این شرکت، طرفین به ارائه نقطه نظرات کارشناسی خود و ایجاد زمینه همکاری های فنی پرداختند.