تأییدیه شرکت صنایع برق مدرن نیرو در سایت رسمی انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو های برق

نتیجه ارزشیابی این شرکت توسط انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده می باشد.
http://electricalpanel.org/user/صنایع برق مدرن نیرو

(منبع: سایت انجمن صنفی سازندگان تابلوهای برق)